"Про питання забезпечення органами виконавчої влади доступ" інформація за IV квартал 2018 року.

Для забезпечення безумовного виконання З ікону України < І Іро юеіу, публічної інформації» виданий Указ ІМІ* 547 2011 «Пптаппя >.ібе «печеш органами виконавчої влади доступу до публічної інформації'" Іі.і ми іазначепоіо указу Прешдспга України в відділі діловоде іва її і. щ 11, апарату Королівської райдсржадміпіст рації внчпачопа відповідальна особа гі організацію росо і рації кіптів на інформацію іа водоння комн’югорної ".її даних кншіувачів інформації. Для кібсзпечеппя прозоросіі іа відкрпіосіі роботі Ьерезівської раґідоржадмініс грації га реалізації прав громадян па до публічної інформації на сторінках веб-сайту рай ісржадміиісір.ні розміщуються розпорядження виконуючого обов'язки голови райдержлдмппс і рації, які сіосутогься населення обласіі

Розпорядження виконуючого обов'язки голови ран ісржа іміпісі. ,цїі прийняті па виконання вп.мої Закону У країпіі «Про досіуп > пні г інформації».

-     Розпорядження голови райдержадміиіс грації ві і 18.ОХ ДЛ І .V- 4 і \ 'и І «Про пнганпя виконання Закону України «Про доступ ю пуб іншої інформації» в Королівській районній іоржавпііі адміпісірнпп:

-     Розпорядження голови райдержадміиіс грації від 23.01.201 р ,\- І8 \ 2017 «Про затвердження Інструкції про порядок не к шя і зберігання, використання і знищення документів та інших матеріалі.п. . носіїв інформації, що містять службову інформацію в Королівській районні іі державі і і її а дмі 11 істраї іії».

За IV квартал 2018р. то Королівської районної юржавпої а іміпісц і , надійшло7 запитів на публічну інформацію. Занити сюсувапіся на,, і. і інформації :

-     чи передбачено у бюджеті па 2018 рік. реіервпих фондів, які обсяі п

-     що то тпсцпіі.тіпарппх сгяїнснь було іасюсовапо ю керівників оріаіпв управління освітою кі неї і л дожну підттонку шкіл до сіаріу «Поїм у країиської школи»;

-     про щомісячну заробітну плату тлів та їх кісіупппків об‘« пшні к тори торіальних і ромад;

-     про перелік ділянок лорі і в Одеській області на яких був «дійспсіпій поточний середній, капі гальний ремонти, бу пвпишво чи реконструкція про пар і і іі ну прнпадсжпіс і ь посадовців і а дону і а і їв;

-     про перелік всіх демон юнаиих, і а погоджених ю іемоп іаж\ нам япні, та символік комуністичного режиму. їх іюіочпий еіан. місцсиїахо їжсння га к*ом\ палі,них мідприс ме і в балансоу і риму вачів;

-     щодо наявності вільних демельпих ділянок.

Шість (6) дацитів надійшло до відділ) діловодства га копі роди» апарату райдержадміпістрації перед Одеську обласну іержавну адміпіс і ранію. одні від ВІ () «Комітету виборців України».

Відповідно до чинної о іакоподавсі ва відпові ді на виконання інформаційних іапиіів надаються упродовж > пив. Усі іапіііи опрацьовано у встановлений іакоподавсівом іерміп га надано ні нюні запитувачам. Один іаііпт пере направлено у відновідпоеіі п. і і '2 і) м доступу до публічної інформації» ю відділу у ЬередІВСІ.Кочіу Головною управління Держгеокадасгру в Одеськії! обл Оскарженні рііпеїп дій чи беддіядьпос і і райдержадміпіетрації як роніорядіпіка публічно інформації і боку іапи іувачів відсудиі, сірок родгляду іаіигпь н. інформацію не порушується.

Здебільшого чалити надсилаються в електронному вигляді Гіпніи про доступ до публічної інформації, які находять до райдержадмінісіранїі уважно вивчаються іарои іядаюгься керівницівом.