30.09.2019

Правила поводження з відходами та відповідальність за їх порушення.

Протягом останнього десятиріччя в Україні продовжується прогресуюче накопичення відходів, не є винятком і територія Красноторської селищної ради. Розрив між прогресуючим накопиченням відходів і заходами, спрямованими на запобігання їх утворенню, розширення утилізації, знешкодження та видалення, загрожує не тільки поглибленням екологічної кризи, а й загостренням соціальної ситуації в цілому. Поводження з відходами є одним з пріоритетних і найважливіших напрямків як господарської, так і природоохоронної діяльності. Воно включає в себе дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, перероблення, утилізацію і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями захоронення. Базовим документом в цій сфері є Закон України «Про відходи». В ньому викладені загальні аспекти поводження не тільки з побутовими відходами, але й з небезпечними відходами, які також входять до складу побутових: батарейки, енергозберігаючі, світлодіодні лампи, відпрацьовані елементи живлення, оргтехніка та інше. Дані відходи містять свинець, ртуть, кадмій, нікель, марганець та інші хімічні елементи, які можуть дуже довгий час залишатися активними, мати шкідливий вплив на живі організми, в тому числі на людину, здатні накопичуватися в тканинах, викликаючи ряд захворювань (термін їх розкладання 200 років). Крім того, в місті визначається стійкий приріст накопичення комунальних відходів, а саме: будівельні відходи, відходи функціонування очисних споруд, відходи рослинного та тваринного походження тощо. Тверді побутові відходи (надалі – ТПВ) утворюються у процесі життєдіяльності людини (харчові відходи, макулатура, скло, метали, полімерні матеріали тощо) і накопичуються у жилих будинках, закладах соціально – культурної сфери, громадських, навчальних, лікувальних, торговельних та інших закладах. Особливістю ТПВ є те, що вони є змішаними, тобто сумішшю компонентів. Поділ на окремі складові частини компонентів ТПВ називається морфологічним складом. Змішування ТПВ відбувається на стадії їх утворення, зберігання, перевезення та захоронення. Це призводить до утворення шкідливих хімічних сполук, що забруднюють атмосферне повітря та ґрунтові води. Такий широкий спектр проблематики поєднує в собі економічні, екологічні та соціальні аспекти. Звідси – необхідність подальшого удосконалення та розвитку з врахуванням вітчизняного та світового досвіду всієї правової, нормативно-методичної та техніко-економічної системи поводження з відходами. Традиційні способи поводження з побутовими відходами себе вичерпують, як через свою технічну недосконалість з погляду забезпечення нейтралізації їх негативного впливу на навколишнє природне середовище, так і через економічну неефективність громіздких технічних рішень. Ключем розв’язання проблеми поводження з відходами є еволюційна зміна суспільного ставлення до відходів, як до об’єкта ресурсоцінного господарювання, а не як до сміття. Складові побутових відходів у своїй абсолютній більшості є комерційним продуктом, додатковим ресурсним потенціалом суспільного господарства. Головним критерієм успішності було б постійне зменшення кількості «кінцевих» відходів, тобто тих, що розміщуються на звалищах і не використовуються, як вторинні ресурси з метою заміни первинних ресурсів та енергозбереження. На даний час рівень утилізації ТПВ в Україні становить лише 5%. Для порівняння – у Німеччині рівень переробки побутових відходів більше 70%, в Польщі – до 55%. Отже, стан поводження з відходами в місті викликає занепокоєння і вимагає комплексного і системного підходу до запровадження економічного механізму стимулювання і мотивації підприємств, як промислових так і комунальних. Необхідно віддавати перевагу утилізації і рециклінгу відходів із залученням передового європейського досвіду та іноземного капіталу. Окрім того, для утилізації компонентів відходів повинні використовуватись технології і заходи з обов’язковим врахуванням конкретних місцевих проблем і ресурсів. Господарювання комунальними відходами повинно ґрунтуватись на тривалому стратегічному плануванні і супроводжуватись постійним моніторингом та оцінкою отриманих результатів. Програма розроблена на виконання Законів України «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про благоустрій населених пунктів», ««Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»; постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 N 265 “Про затвердження програми поводження з твердими побутовими відходами”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 № 22-р “Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки” та відповідно до наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.01.2006 № 2 “Про затвердження Рекомендацій щодо підготовки місцевих програм поводження з твердими побутовими відходами”. На місцевому рівні Програма орієнтована на Програму поводження з відходами в Донецькій області на 2016 – 2020 роки, яка затверджена розпорядженням голови Донецької ОДА від № 836 від 22.09.2016р. У цієї Програмі поняття та терміни вживаються в такому значені: – відходи будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення; – небезпечні відходи – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними; – виробник відходів – фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів; – поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення; – збирання відходів – діяльність, пов’язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення; – зберігання відходів – тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах (до їх утилізації чи видалення); – оброблення (перероблення) відходів – здійснення будь-яких технологічних операцій, пов’язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення; – перевезення відходів – транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об’єктів оброблення, утилізації чи видалення; – утилізація відходів – використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів; – видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації; – знешкодження відходів – зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом механічного, фізико-хімічного чи біологічного оброблення; – захоронення відходів – остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини не перевищував установлених нормативів; – об’єкти поводження з відходами – місця чи об’єкти, що використовуються для збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів; – спеціально відведені місця чи об’єкти – місця чи об’єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами; – операції поводження з відходами – збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів; – розміщення відходів – зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах; – відходи як вторинна сировина – відходи, для утилізації та переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничо-технологічні і/або економічні передумови; – збирання і заготівля відходів як вторинної сировини – діяльність, пов’язана із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, обробленням (переробленням), перевезенням, реалізацією і постачанням таких відходів переробним підприємствам на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері. Терміни та визначення понять, що використовуються в благоустрою населених селищ: – відходи негабаритів – тверді побутові відходи, розміри яких перевищують 50х50х50 см і не дають можливості збирати їх в контейнери місткістю до 1,1 м3; – рідкі побутові відходи – господарчо-побутові відходи (від миття, прання і таке інше) і каналізаційні стоки (за винятком промислових) за відсутності централізованого водовідведення; – контейнери – ємність для накопичення твердих побутових відходів, виготовляються з металу і полімерних матеріалів, стандартні контейнери 8 місткістю від 0,12 до 1,1 м3 – призначаються для твердих побутових відходів, великогабаритні – місткістю від 8 до 16 м3 – для побутових негабаритних відходів; – система збору і вивозу твердих і рідких побутових відходів – послідовне виконання технологічних операцій по витяганню, накопиченню і розміщенню відходів в спеціально відведених місцях і їх вивіз в пункти знешкодження; – планово – подвірна система збору твердих побутових відходів – система, відповідно до якої зібрані в контейнери або сміттє-приймальні камери будинків тверді побутові відходи вивозять сміттєвозами в пункти знешкодження.

Поводження з відходами на території Красноторської селищної ради в 2018-2020 роках – це комплекс взаємопов’язаних та узгоджених у часі заходів: організаційних, технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно-гігієнічних, фінансово-економічних, соціальних, інформаційних, освітньо – виховних тощо, спрямованих на розв’язання проблем у сфері поводження з ТПВ; дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, транспортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцем видалення. Метою розроблення та реалізації Програми є зменшення впливу відходів на довкілля, покращення санітарного стану міста та покращення умов проживання мешканців. Основними завданнями Програми є створення системи поводження з відходами, заснованої на нових технологіях для вирішення наявних проблем у короткостроковій перспективі і підготовки матеріальної, інформаційної і фінансової бази для управління відходами у місті на довгострокову перспективу. Основні цілі Програми: – повне охоплення території селищ послугами зі збору та вивезення ТПВ; – оновлення контейнерного господарств, облаштування контейнерних майданчиків; – впровадження системи роздільного збирання ТПВ; – утилізація та знешкодження інших комунальних та специфічних відходів; – удосконалення нормативно-методичного, організаційного, інформаційного та іншого забезпечення сфери поводження з відходами ; – підвищення рівня відповідальності та екологічної культури населення.

Збирання та перевезення ТПВ проводиться спеціальними машинами комунального підприємства. Збір та вивезення ТПВ від населення міста здійснюється згідно з санітарно-гігієнічними вимогами відповідно до укладених договорів з «КАТП 052810». Великогабаритні та ремонтні відходи у складі побутових відходів, промислові відходи 3-4 класу небезпеки, які було дозволено до захоронення на полігоні, вивозилися окремо від інших видів побутових відходів згідно окремих договорів. Укладання договорів між власником квартири, орендарем чи квартиронаймачем, власниками приватних будинків, власниками будівель і споруд комерційного призначення, з виконавцем послуг на вивезення ТПВ згідно ЗУ «Про відходи» є обов’язковим. КП «КАТП 052810» здійснює і прибирання несанкціонованих звалищ ТПВ чи безхазяйних відходів, розташованих в межах Красноторської селищної ради. На виконання нормативно-законодавчих актів України в сфері поводження з відходами, постійно-діюча комісія з питань поводження з безхазяйними відходами, яка за заявами виявляє місця несанкціонованого складування безхазяйних відходів, визначає її власника, об’єми та витрати, необхідні на їх ліквідацію. При виявлені порушень складаються протоколи, які розглядаються на адміністративній комісії чи видаються приписи що зобов’язують порушника привести територію до належного санітарного стану.

Громадяни України, у сфері поводження з відходами мають право на:

а) безпечні для їх життя та здоров’я умови при здійсненні операцій щодо поводження з відходами;
б) одержання в установленому порядку повної та достовірної інформації про безпеку об’єктів поводження з відходами як тих, що експлуатуються, так і тих, будівництво яких планується;
в) відвідування в установленому порядку спеціально відведених місць чи об’єктів поводження з відходами;
г) участь в обговоренні питань, пов’язаних із розміщенням, проектуванням, спорудженням та експлуатацією об’єктів поводження з відходами;
д) екологічне страхування відповідно до законодавства України;
е) відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров’ю та майну внаслідок порушення законодавства про відходи.

Громадяни України, зобов’язані:

а) дотримуватися вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами;
б) вносити в установленому порядку плату за користування послугами з вивезення побутових відходів;
в) виконувати інші обов’язки, передбачені законами, щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища

Громадяни України, винні в порушенні законодавства про відходи, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність за:

а) порушення встановленого порядку поводження з відходами, що призвело або може призвести до забруднення навколишнього природного середовища, прямого чи опосередкованого шкідливого впливу на здоров’я людини та економічних збитків;
б) самовільне розміщення чи видалення відходів;
в) порушення порядку ввезення в Україну, вивезення і транзиту через її територію відходів як вторинної сировини;
г) невиконання розпоряджень і приписів органів, що здійснюють державний контроль та нагляд за операціями поводження з відходами та за місцями їх видалення;
д) приховування, перекручення або відмову від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і громадян та їх об’єднань стосовно безпеки утворення відходів та поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки;
ж) порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами;
з) порушення строків подання і порядку звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів;
и) невиконання вимог щодо поводження з відходами (під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення та захоронення), що призвело до негативних екологічних, санітарно-епідемічних наслідків або завдало матеріальної чи моральної шкоди;
і) здійснення операцій у сфері поводження з відходами без відповідного дозволу на проведення таких операцій, а також за порушення встановленого порядку подання декларації про відходи або за неподання такої декларації;
ї) порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів, а також полігонів для зберігання чи захоронення промислових, побутових та інших відходів (сміттєзвалищ, шламосховищ, золовідвалів тощо);
й) виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в установленому порядку;
к) недотримання умов ввезення відходів як вторинної сировини на територію України;
л) несвоєчасне внесення платежів за розміщення відходів;
м) порушення вимог безпечного перевезення небезпечних відходів;
н) порушення встановлених квот на ввезення в Україну відходів як вторинної сировини та строків їх перевезення.

Законами України може бути встановлено відповідальність і за інші правопорушення законодавства про відходи.

Підприємства, установи, організації та громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи зобов’язані відшкодувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства про відходи, в порядку і розмірах, встановлених законодавством України.